پراید 111

مدل ساخت 97 و 98 
شراط : تسویه بعد از تحویل
نیمه اقساط یک سوم نقد
تمام اقساط  مدل 97
%سود نیمه اقساط  15
%سود تمام اقساط 18
تحویل خودرو به صورت نقدی یک ماهه
تحویل خودرو اقساطی سه ماهه
گارانتی یک سال سایپا نوین
رنگ : سفید ونقره ای
مناقصه ای موجود مدل  97
تعداد بسیار محدود

پراید 131

مدل ساخت 97 و 98
شراط : تسویه بعد از تحویل
نیمه اقساط یک سوم نقد
تمام اقساط مدل 97
%سود نیمه اقساط 15
%سود تمام اقساط 18
تحویل خودرو به صورت نقدی یک ماهه
تحویل خودرو اقساطی سه ماهه
گارانتی یک سال سایپا نوین
 رنگ : نقره ای 
مناقصه ای موجود مدل  97
تعداد بسیار محدود


پراید 132

مدل ساخت 97 و 98
شراط : تسویه بعد از تحویل
نیمه اقساط یک سوم نقد
تمام اقساط مدل 97
%سود نیمه اقساط 15
%سود تمام اقساط 18
تحویل خودرو به صورت نقدی یک ماهه
تحویل خودرو اقساطی سه ماهه
گارانتی یک سال سایپا نوین
 رنگ : سفید و نقره ای 
مناقصه ای موجود مدل  97
تعداد محدود


پراید 151

مدل ساخت 97 و 98
شراط : تسویه بعد از تحویل
نیمه اقساط یک سوم نقد
تمام اقساط مدل 97
%سود نیمه اقساط 15
%سود تمام اقساط 18
تحویل خودرو به صورت نقدی یک ماهه
تحویل خودرو اقساطی سه ماهه
گارانتی یک سال سایپا نوین
 رنگ : سفید 
مناقصه ای موجود مدل  97
تعداد  محدود


تیبا 2

مدل ساخت 97 و 98
شراط : تسویه بعد از تحویل
نیمه اقساط یک سوم نقد
تمام اقساط مدل 97
%سود نیمه اقساط 15
%سود تمام اقساط 18
تحویل خودرو به صورت نقدی یک ماهه
تحویل خودرو اقساطی سه ماهه
گارانتی یک سال سایپا نوین
 رنگ : سفید